Aviso legal

AVISO LEGAL E INFORMACIÓN:

O presente aviso e información legais regula o uso do servizo de Internet: www.doutroxeito.gal, que María Jesús Prol Gómez, en adiante Chus Prol con domicilio social en Rúa Astorga, 1 . 15707 Santiago de Compostela pon á disposición dos usuarios de Internet.

DATOS DA ENTIDADE:

Chus Prol dispón do NIF. 30607004F. Enderezo de correo electrónico: chusprol@doutroxeito.gal. Teléfono: 881978764.

OBXECTO:

O sitio Web www.doutroxeito.gal ten por obxecto principal informar sobre as actividades propias do obxecto social de Doutroxeito Coworking tales como a exhibición do espazo de coworking a información sobre os servizos e tarifas que ofrece e a programación de eventos formativos e de networking. Igualmente informámoslle que a visita ao sitio Web: www.doutroxeito.gal non supón que o usuario estea obrigado a facilitar ningunha información sobre si mesmo.

POLÍTICA DE PRIVACIDADE:

Os usuarios que faciliten datos de carácter persoal, consenten inequívocamente a incorporación dos seus datos aos ficheiros, que conteñan datos de carácter persoal, dos que sexa responsable Doutroxeito Coworking así como o tratamento informatizado ou non dos mesmos coa fin de que poidan ser utilizados por Doutroxeito Coworking cunha finalidade propia do seu obxecto social.

Doutroxeito Coworking infórmalle expresamente que ditos datos, xunto cos que se orixinen como consecuencia da execución do servizo, resultan necesarios para o desenvolvemento, control, xestión e execución dos mesmos e que os datos serán incorporados aos ficheiros creados a tal efecto en cada caso.

A introdución e rexistro dos datos persoais por parte do usuario comportará a aceptación e autorización expresa a Doutroxeito Coworking para a recollida, incorporación aos respectivos ficheiros e tratamento de ditos datos persoais, así como a súa conservación durante os prazos previstos nas disposicións aplicables. E, en cumprimento do establecido na Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal Vde., poderá exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición dos seus datos persoais ante a Responsable do Ficheiro: Doutroxeito Coworking no enderezo de E-mail: chusprol@doutroxeito.gal ou mediante o envío dunha carta dirixida a Doutroxeito Coworking á dirección postal: Hórreo, nº22-3º, C.P. 15701, Santiago de Compostela, á atención de “Datos Persoais“.

O usuario acepta que os seus datos poidan ser cedidos a terceiros exclusivamente para as finalidades sinaladas anteriormente, na forma e coas limitacións que impón a lexislación actual sobre protección de datos persoais.

Hórreo, 22 - 3º
15701 - Santiago de Compostela
chusprol@doutroxeito.gal
881978764

Aviso legal